Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu”
 
Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu”
Statutul CSIPIM

     Centrul de Studii Istorice şi Politologice "Iuliu Maniu" înfiinţat prin ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5541/02.12.1997 este format din personal de cercetare propriu şi  funcţionează ca unitate de cercetare stabilă şi autonomă, fără personalitate juridică, în cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie şi Muzeologie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Centrul este o structură proprie de cercetare, cu obiectiv fundamental de cercetare ştiinţifică bine definită, în colaborare cu cea care se desfăşoară la nivelul catedrelor de specialitate şi care corespunde unor domenii prioritare de studiu şi contribuie la rezolvarea unor probleme teoretice fundamentale ale domeniului de cercetare investigat.

 

     Pe termen scurt şi mediu, strategia cercetării ştiinţifice din cadrul CSIPIM a fost ghidată de următoarele obiective:

 

  1. Formarea unui nucleu de cercetare (cadre universitare, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenţi) propriu specializat, în profilul de cercetare al CSIPIM.
  2. Realizarea unor legături mai strănse între învăţămănt şi cercetare, antrenarea studenţilor în colective de cercetare şi promovarea învăţării prin cercetare.
  3. Promovarea cercetării de vărf (metode de cercetare, tipuri de analiză, conceptualizări) în domeniul istoriei şi politologiei prin abordări interdisciplinare, prin colaborări interne şi internaţionale (organizarea unor seminarii de lucru, sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale).
  4. Dezvoltarea finanţării cercetării pe bază de granturi prin implicarea cadrelor universitare din catedrele de specialitate: istorie, filologie, sociologie, politologie, informatică, teologie.
  5. Materializarea cercetării în domeniu prin publicarea unor direcţii potenţiale de cercetare - în Caiete de Seminar, programe de cercetare în curs - în volume de studii sau monografii,  materializări ştiinţifice individuale - în monografii şi studii.

 

     Pentru stabilirea contribuţiei CSIPIM la dezvoltarea învăţămăntului se impune de la sine, corelarea acesteia cu rezultatul cercetării şi, de aceea, CSIPIM funcţionează în directă legătură cu membrii catedrei de specialitate şi cercetătorii asociaţi pe bază de protocol. Astfel, pe de o parte, s-au realizat proiecte comune de cercetare sub egida Centrului iar, pe de altă parte, rezultatele acestor cercetări au fost transpuse în cursuri şi seminarii speciale prevăzute în programele universitare şi post-universitare.

 

     Prin problematica abordată, CSIPIM a contribuit la crearea unor instrumente de lucru specifice analizei temelor propuse, din care amintim: Glosare de termene, caiete de seminar,  bibliografii de specialitate precum şi la formarea unei baze de date caracteristice domeniului abordat care include arhivă informatizată, materiale digitizate, materiale audio-video, bibliotecă de specialitate.

 

     În stabilirea contribuţiei CSIPIM la cercetarea în domeniu, avem în vedere, prin programul propriu de cercetare, detectarea evoluţiei specifice găndirii politice romăneşti (sec. XVIII-XX). S-a impus, astfel, cu prioritate analiza cronologică şi conceptuală a practicii discursive în epoca dată. În acest sens, se urmăreşte cu preponderenţă analiza structurii unui discurs politic din Transilvania epocii avută în vedere şi felul cum aceasta determină specificul dezvoltării ideologice ulterioare, în corelaţie cu raportările contextuale interetnice din Imperiul Habsburgic (sec. XVII-XIX).

 

     În activitatea CSIPIM s-a pus accent pe organizarea şi identificarea unor teme bine definite, pe baza cărora s-au făcut propuneri de granturi, la care s-au adăugat constant subiecte de cercetare corespunzătoare temei aparţinănd cercetătorilor Centrului sau cadrelor didactice din catedrele de specialitate.

 

     În intervalul 1998 - 2015 CSIPIM a reuşit să formeze un colectiv de cercetare interdisciplinar, propriu activităţii specifice de cercetare, avănd în componenţa sa personal de cercetare şi cadre didactice de specialitate din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918", la care se adaugă colaboratori interni şi externi, doctoranzi şi masteranzi cuprinşi în cadrul programelor de studii postuniversitare. S-a urmărit, de asemenea, conturarea unor grupe de cercetare formate din studenţi, coordonaţi de un cadru specializat, pentru inventarierea surselor specifice cercetării propuse, în cadrul practicii studenţeşti curente.